Μ. Παρασκευή στην ενορία μας

Ὅτε κατῆλθες πρὸς τὸν θάνατον, ἡ ζωὴ ἡ ἀθάνατος, τότε τὸν ᾍδην ἐνέκρωσας, τῇ ἀστραπῇ τῆς θεότητος· ὅτε δὲ καὶ τοὺς τεθνεῶταςἐκ τῶν καταχθονίων ἀνέστησας, πᾶσαι αἱ Δυνάμειςτῶν ἐπουρανίων ἐκραύγαζον· Ζωοδότα Χριστέ,ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι.

Create your website with WordPress.com
Ξεκινήστε
Αρέσει σε %d bloggers:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close